Varsel for oktober 2018

Sammendrag: Svake signaler fra modellene, men den mest oppdaterte modellen antyder en våt oktober på Vestlandet.

Dette er det sjuende sesongvarselet fra SFE-prosjektet, men vi anbefaler foreløpig ikke å tillegge varslene vekt i beslutningsprosesser. I løpet av prosjektperioden 2018–2021 skal vi utvikle skreddersydde varsler for brukerne våre.

Modellbaserte varsler for oktober

Som tidligere har vi brukt prognoser fra modellene til det europeiske regnesenteret for værvarsling (forkortet ECMWF), britiske UK Met Office, franske Météo France, samt NCEP i USA. Den amerikanske modellen er den mest oppdaterte. De produserer nye prognoser daglig, mens de andre modellene er initialisert ca. 1. september.

Figuren under viser at modellene gir et signal om en oktober som blir svakt varmere enn normalt. Den mest oppdaterte modellen indikerer at Sør-Norge blir kaldere enn normalt. Uansett er det små avvik fra normalen som varsles.

t2a_10
Disse fem kartene viser temperaturprognoser for oktober, oppgitt i avvik fra normalt i grader. Prognosene er laget av (fra venstre) ECMWF, UK Met Office, Météo France, og NCEP. Kartet lengst til høyre viser gjennomsnittet av de fire modellene.

Kvalitativt gir månedsvarselet til ECMWF foreløpig støtte til disse varslene. Månedsvarselet er en kortere prognose enn sesongvarslene, og det lages nye prognoser hver mandag og torsdag.

Når det gjelder nedbøren, indikerer modellene i snitt at det skal bli noe tørrere enn normalt i Sør-Norge (se figur under). Det mest oppdaterte varselet fra den amerikanske modellen indikerer at det skal bli vått på Vestlandet. ECMWF sitt månedsvarsel initialisert 1. oktober gir støtte til dette.

tpara_10
Som den første figuren, men for nedbør i millimeter.

Evaluering av varselet for september

En viktig del av værvarsling er validering, altså å sjekke i ettertid hvordan varselet stemte med det som faktisk skjedde. Dette er en evaluering av varselet vårt for september, og vi bruker observert temperatur og nedbør fra følgende seks stasjoner i Norge: Bergen, Oslo, Tromsø, Bodø. Lindesnes og Værnes (se disse på et kart her).

For hver av stasjonene brukte vi månedsverdier for temperatur og nedbør fra 1989 til 2018, altså de siste 30 år. Vi brukte ikke den offisielle normalperioden 1961–1990. Årsaken til dette er at beregnet avvik i modellene ikke følger denne normalperioden. Avviket beregnes ut fra modellens klimatologi, som vil være mer sammenlignbart med de siste 30 år enn den nå foreldete normalperioden.

For hver stasjon regnet vi ut månedsgjennomsnittet over 30 år, og så definerte vi observert avvik som verdien i 2018 minus dette gjennomsnittet. Observert standardavvik er det gjennomsnittet av avviket fra gjennomsnittet over 30 år (se definisjon av standardavvik her). Varslet avvik er definert som interpolerte verdier fra kartene som ble vist i varselet. Vi sjekker også om absoluttverdien av varslet minus observert avvik er mindre enn det observerte standardavviket. Hvis svaret er Nei, betyr det av vi har bommet med mer enn det som er den naturlige variasjonen.

For temperaturen fikk vi følgende (avrundete) tall i grader:

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik Feil innenfor standardavvik?
Bergen (Florida) 1,0 -0,6 1,6 1,3 Nei
Oslo (Blindern) 1,5 0,5 1,1 1,3 Ja
Tromsø 0,7 0,6 0,2 1,2 Ja
Bodø 1,0 0,4 0,6 1,1 Ja
Lindesnes Fyr 1,1 0,2 0,9 1,1 Ja
Værnes 1,2 0,6 0,6 1,3 Ja

Modellene varslet for høye temperaturer for alle stasjonene, men det var kun i Bergen at feilen var større enn standardavviket.

Når det gjelder nedbøren, er tallene oppgitt i millimeter i tabellen under.

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik Feil innenfor standardavvik?
Bergen (Florida) -16 273 -290 120 Nei
Oslo (Blindern) 4 46 -42 35 Nei
Tromsø 9 0 9 50 Ja
Bodø 21 81 -60 65 Ja
Lindesnes Fyr -28 82 -111 51 Nei
Værnes 9 26 -16 53 Ja

Her gikk det ikke like bra. Alle stasjonene utenom Tromsø var våtere enn normalt, og for Bergen, Oslo og Lindesnes var feilen større enn den observerte variasjonen. Særlig dårlig gikk det i Bergen og på Lindesnes, der feilen var mer enn dobbelt så stor som det observerte standardavviket. Bergen satte for øvrig ny septemberrekord for månedsnedbør! Dette var andre måned på rad at disse to stasjonene hadde de største feilene.