Varsel for september og oktober 2018

Modellene varsler mellom 0,7 og 1,5 grader varmere enn normalt i september for seks stasjoner fra Lindesnes til Tromsø. Det blir i følge modellene noe tørrere enn normalt på Sørvestlandet.

Sammendrag: Modellene varsler mellom 0,7 og 1,5 grader varmere enn normalt i september for seks stasjoner fra Lindesnes til Tromsø. Det blir i følge modellene noe tørrere enn normalt på Sørvestlandet.

Dette er det sjette sesongvarselet fra SFE-prosjektet, men vi anbefaler foreløpig ikke å tillegge varslene vekt i beslutningsprosesser. I løpet av prosjektperioden 2018–2021 skal vi utvikle skreddersydde varsler for brukerne våre.

Persistens

En artikkel av Erik Kolstad fra 2015 viser at det generelt er en sammenheng mellom temperaturen i Nord-Europa fra en måned til den neste. Dette er tydeligst om vinteren og på sommeren fra juli til august. Men også fra august til september er denne sammenhengen statistisk signifikant i Oslo og Tromsø (men ikke i Bergen).

  • I Oslo forklarer august-temperaturen ca. 14% av variasjonene i september-temperaturen (korrelasjon: r = 0.38, = 0.001). Etter en august-måned som har vært blant de 20% varmeste etter 1950, har også september vært blant de 20% varmeste halvparten av gangene seks ganger: i 1955, 1959, 1968, 1969, 2002 og 2006.
  • I Tromsø forklarer august-temperaturen ca. 9% av variasjonene i september-temperaturen (korrelasjon: r = 0.30, = 0.01). Fem ganger har en august-måned blant de 20% varmeste blitt etterfulgt av en like varm september. Det skjedde i 1950, 1960, 1963, 2011 og 2015.

Modellbaserte varsler for september

Som tidligere har vi brukt prognoser fra modellene til det europeiske regnesenteret for værvarsling (forkortet ECMWF), britiske UK Met Office, franske Météo France, samt NCEP i USA. Den amerikanske modellen er den mest oppdaterte. De produserer nye prognoser daglig, mens de andre modellene er initialisert ca. 1. august.

Figuren under viser at modellene gir et enstemmig signal om en relativt sett varm september i hele Europa, og da særlig i området rundt Østersjøen. Men husk at september ikke er en sommermåned, så varsler noe høyere temperaturer enn normalt ikke betyr at det blir sommervarme.

t2a_9
Disse fem kartene viser temperaturprognoser for september, oppgitt i avvik fra normalt i grader. Prognosene er laget av (fra venstre) ECMWF, UK Met Office, Metéo France, og NCEP. Kartet lengst til høyre viser gjennomsnittet av de fire modellene.

Her er en tabell som viser modellenes gjennomsnittlige varsel for temperaturen for noen utvalgte steder i grader:

Stasjon Varslet avvik
Bergen (Florida) 1,0
Oslo (Blindern) 1,5
Tromsø 0,7
Bodø 1,0
Lindesnes Fyr 1,1
Værnes 1,2

Kvalitativt gir månedsvarselet til ECMWF støtte til disse varslene. Månedsvarselet er en kortere prognose enn sesongvarslene, og det lages nye prognoser hver mandag og torsdag. Her er for eksempel deres varsel (initialisert 27. august) for neste uke:

MonthlyAnomalies_T2m_20180827_w2
ECMWF sitt månedsvarsel for perioden 3.–9. september 2018. Fargene indikerer avvik fra normalen i grader. For dette varselet ble modellen initialisert 27. august.

Når det gjelder nedbøren, indikerer modellene at det skal bli noe tørrere enn normalt på Sørvestlandet (se figur og tabell under). Det er hovedsakelig den franske modellen som har et sterkt signal her. ECMWF sitt månedsvarsel per 27. august gir støtte til dette.

tpara_9
Som den første figuren, men for nedbør i millimeter.

Her er tabellen som viser gjennomsnittlig varslet avvik i nedbør i september i millimeter:

Stasjon Varslet avvik
Bergen (Florida) –16
Oslo (Blindern) 4
Tromsø 9
Bodø 21
Lindesnes Fyr –28
Værnes 9

Denne gangen har vi også et varsel for havtemperatur. Dette er basert på to sesongvarslingsmodeller, deriblant vår egen modell NorCPM. Ved å vekte de to modellene basert på deres historiske treffsikkerhet, har vår forskere ved Norsk regnesentral laget følgende varsel:

Skjermbilde 2018-08-31 kl. 12.44.39
Varslet temperatur i havoverflaten i september, oppgitt som avvik fra klimatologi. Varselet er en kombinasjon av data fra to modeller.

De nordiske hav nord for 65 grader nord ser ut til å bli varmere enn normalt. I løpet av prosjektperioden er målet å gjøre en tilsvarende vekting også for temperatur på land, samt nedbør.

Modellbaserte varsler for oktober

Figurene under viser varsler for temperatur og nedbør, basert på de fire sesongvarslingsmodellene. I gjennomsnitt gir modellene et svakt signal om en litt mildere enn normal oktober. Nedbørmessig er det heller ingen tydelige signaler så langt.

t2a_10
Disse fem kartene viser temperaturprognoser for oktober, oppgitt i avvik fra normalt i grader. Prognosene er laget av (fra venstre) ECMWF, UK Met Office, Metéo France, og NCEP. Kartet lengst til høyre viser gjennomsnittet av de fire modellene.
tpara_10
Som forrige figur, men for nedbør i millimeter.

Hvor godt var egentlig juli-varselet?

Det modellbaserte varselet vårt for juli fikk en god del oppmerksomhet i media, ettersom juli ble en varm måned. Det var spesielt varmt på Østlandet; i Oslo var snittemperaturen i juli hele 4,6 grader høyere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene.

En viktig del av varsling er validering, altså å sjekke i ettertid hvordan varselet stemte med det som faktisk skjedde. Det har vi gjort nå, ved å bruke observert temperatur og nedbør fra følgende seks stasjoner i Norge:

stasjoner
De seks stasjonene som ble brukt i valideringen: Bergen (Florida), Oslo (Blindern), Tromsø, Bodø, Lindesnes Fyr og Værnes.

For hver av stasjonene brukte vi månedsverdier for temperatur og nedbør fra 1989 til 2018, altså de siste 30 år. Vi brukte ikke den offisielle normalperioden 1961–1990. Årsaken til dette er at beregnet avvik i modellene ikke følger denne normalperioden. Avviket beregnes ut fra modellens klimatologi, som vil være mer sammenlignbart med de siste 30 år enn den nå foreldete normalperioden.

For hver stasjon regnet vi ut juli-gjennomsnittet over 30 år, og så definerte vi observert avvik som verdien i juli 2018 minus dette gjennomsnittet. Observert standardavvik er det gjennomsnittet av avviket fra gjennomsnittet over 30 år (se definisjon av standardavvik her). Varslet avvik er definert som interpolerte verdier fra kartene som ble vist i varselet.

For temperaturen fikk vi følgende (avrundete) tall i grader:

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik
Bergen (Florida) 1,7 1,8 -0,1 1,6
Oslo (Blindern) 2,4 4,6 -2,2 1,7
Tromsø 0,3 2,5 -2,2 1,6
Bodø 0,7 1,9 -1,3 1,5
Lindesnes Fyr 1,5 1,4 0,0 1,4
Værnes 1,6 2,7 -1,1 1,6

Varselet traff best for Bergen og Lindesnes. For Oslo sin del, og sikkert mange andre steder på Østlandet også, var det varslet en varm juli, men den faktiske temperaturen var 2,2 grader høyere enn varselet. Det er mer enn standardavviket, som er 1,7 grader i Oslo. For Tromsø var varslet også 2,2 grader for kaldt. For alle stasjonene var fortegnet på det varslete avviket det samme som det observerte avviket. Ellers merker vi at varslet avvik var mindre enn standardavviket for Tromsø og Bodø. Med andre ord: for disse stasjonene ga modellen et utydelig signal.

Når det gjelder nedbøren, er tallene oppgitt i millimeter i tabellen under.

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik
Bergen (Florida) -14 -103 89 54
Oslo (Blindern) -16 -67 50 43
Tromsø 19 -50 70 42
Bodø 15 -54 70 36
Lindesnes Fyr -13 -55 41 43
Værnes -17 -53 36 35

Først merker vi oss at varslet avvik var mindre enn standardavviket for alle stasjonene. Det betyr altså at modellen ikke gav særlig tydelige signaler. Fortegnet ble feil i Tromsø og Bodø. Begge steder ble det varslet våtere enn normalt, mens det ble tørrere. For de andre stedene ble fortegnet riktig. Feilen (varslet minus observert) var omtrent ett standardavvik på Lindesnes og på Værnes, mens den var større for de andre stedene. I Bergen var det spesielt tørt i juli, og det var ikke varslet.